www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

 1. Skriv ut
 2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

FOREX Låneskydd

Toppa lånet med trygghet

 • Täcker din månadskostnad upp till 9 000 kr/mån
 • Skyddar vid arbetslöshet och långvarig sjukdom
 • Löser lånet i händelse av dödsfall
 • Skyddar vid kritisk sjukdom

 

HÄMTA ANSÖKAN

 

 

Till Villkor och Information

Vad är FOREX Låneskydd?

FOREX Låneskydd ger dig trygghet med ditt lån genom att betala dina månadskostnader för lånet om något oförutsett händer. FOREX Låneskydd är en frivillig försäkring som täcker månadskostnaderna för din del av ert lån, upp till 9.000 kr/mån i 12 månader i följd (totalt 36 månader), om du skulle drabbas av arbetslöshet, kritisk sjukdom eller långvarig sjukdom samt löser din del av skulden i händelse av dödsfall enligt de förutsättningar som står i de allmänna villkoren. FOREX Låneskyddsförsäkring kan tecknas av varje låntagare som uppfyller kraven oavsett om han eller hon är ensam låntagare eller ej.

FOREX Låneskydd hjälper dig om du skulle drabbas av:

 • Ofrivillig arbetslöshet (karenstiden är 30 dagar), gäller inte för egen företagare
 • Sjukskrivning på heltid på grund av olycka eller sjukdom (karenstiden är 30 dagar)
 • Dödsfall
 • Kritisk sjukdom

FOREX Låneskydd kan sägas upp utan kostnad per telefon eller brev de första 30 dagarna, därefter sker uppsägning skriftligen.

Vad kostar det?

Premien för FOREX Låneskyddsförsäkring är f n 8% av månadskostnaden på lånet och betalas månadsvis tillsammans med den ordinarie månadsavi. Är ni två låntagare blir månadskostnaden 16 %, alltså 8% per låntagare.

Exempel, för ett lån med en månadskostnad på 500 kr/mån blir premien för FOREX Låneskydd 40 kr/mån för en ensam låntagare och 80 kr/mån för två försäkrade låntagare. Du kan själv jämföra exempelkostnader för en ensam låntagare på olika lånebelopp under lånekalkylen.

Vem kan teckna FOREX Låneskydd?

FOREX Låneskydd kan tecknas av både huvudlåntagare och medlåntagare så länge som lånet är aktivt. Den försäkrade måste även uppfylla de punkter som finns här nedan.

Du är:

 • minst 18 år men har ännu inte fyllt 64 år. (försäkringen gäller till fyllda 65 år)
 • bosatt i Sverige.
 • tillsvidareanställd om minst 17 h per vecka eller egen företagare med F.skattsedel.
 • fullt frisk och arbetsför.

Du får heller inte ha vetskap om förestående sjukdom, varsel, uppsägning eller arbetslöshet.

Det här täcker försäkringen

FOREX Låneskyddsförsäkring täcker månadskostnaderna för ditt lån med upp till 9.000 kr/mån i en 12 månadersperiod (maximalt 36 månader under försäkringens livstid) om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller hel sjukskrivning på grund av sjukdom eller olycksfall som varar längre än 30 dagar. Är ni två låntagare måste båda vara försäkrade för att hela månadskostnaden ska kunna täckas. Om en låntagare är försäkrad omfattas bara han/hon av försäkringen och inte den oförsäkrade.

 • Vid ofrivillig arbetslöshet som varar längre än 30 dagar utgår ersättning med upp till 9.000kr/mån
 • Vid sjukskrivning på heltid på grund av olycka eller sjukdom som varar längre än 30 dagar utgår ersättning med upp till 9.000 kr/mån
 • Vid dödsfall löses hela lånet av försäkringen upp till 500.000 kr
 • Vid kritisk sjukdom utgår ersättning på 50 000 kr som ett engångsbelopp

Undantag

Försäkringen täcker inte de fall då du haft vetskap om förestående arbetslöshet, om du själv sagt upp dig, eller vid arbetslöshet som inträffar under försäkringens 120 första dagar. Försäkringen gäller inte om du har allvarlig sjukdom, tillstånd eller skada som du känt till under de 12 månaderna närmast före försäkringens tecknandet. Försäkringen omfattar heller inte psykiskt relaterade sjukdomstillstånd. Ingen ersättning utgår om sjukskrivningen infaller under de första 30 dagarna av försäkringstiden.

Fullständig information och villkor finns i försäkringsvillkoren för FOREX Låneskydd som du hittar under dokument till höger på sidan.

Villkor och Information

Dokumentikon Produktvillkor FOREX Låneskydd
Dokumentikon Distans- och hemförsäljningslagen
Dokumentikon Förköpsinformation FOREX Låneskydd
Dokumentikon Försäkringsförmedlingsinformation
Dokumentikon Avslutsblankett FOREX Låneskydd


FOREX Bank AB är hos Bolagsverket registrerad som anknuten försäkringsförmedlare för Financial Insurance Company Limited (FICL) och Financial Assurance Company Limited (FACL). Registrering kan kontrolleras vid Bolagsverket, telefon 060-18 40 00, eller se Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se. FOREX Bank, som står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, 08-787 80 00, fi.se, har inget kvalificerat innehav i FICL och FACL. Ej heller har FICL eller FACL något kvalificerat innehav i FOREX Bank. För förmedlandet av denna försäkring har FOREX rätt till provision. Den genomsnittliga provisionsnivån är 45 % av den totala premien. Denna genomsnittliga provisionsnivå baseras på din månatliga premie samt antalet sålda försäkringar och skadeutfall. Våra kostnader för distributionen av försäkringen har dragits av från den ovan angivna genomsnittliga provisionsnivån. Observera att ovan angivna procentsats är ett ungefärligt genomsnitt. Provisionsnivån i det enskilda fallet varierar beroende på, till exempel de olika försäkringsprodukterna, skadeutfallet, antalet sålda försäkringar och distributionskostnaderna. FICL och FACL är enligt avtal med FOREX ansvarigt för ren förmögenhetsskada som kan drabba en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden, till följd av att FOREX uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap 4 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Om du är missnöjd med någon åtgärd i FOREX försäkringsförmedling kan du i första hand vända dig till den eller de som förmedlat försäkringen eller kontakta Klagomålsansvarige hos FOREX eller Kundombudsmannen hos FICL och FACL Complianceavdelning. Klagomålet kan framställas muntligen eller skriftligen. Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som kan lämna upplysningar i försäkringsärenden, men gör ingen prövning av enskilda ärenden. Personförsäkringsnämnden avger yttranden i tvister inom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring. Allmänna Reklamationsnämnden lämnar rekommendationer i tvister mellan näringsidkare och konsument. Frågan kan också prövas av allmän domstol.

Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss