Statlig insättningsgaranti

Den statliga insättningsgarantin omfattar inlåning (likvida medel) på konto. Hos FOREX Bank omfattar garantin FOREX Sparkonto och FOREX Privatkonto enligt beslut av Riksgälden.

Den statliga insättningsgarantin innebär att om en bank försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken på konton som omfattas av garantin. Ersättningen uppgår till högst 1 050 000 kronor.

Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kunden även ansöka om ett tilläggsbelopp för insättningar kopplade till vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, erhållet avgångs­vederlag och erhållen försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Insättningsgarantin gäller för alla privatpersoner (inklusive omyndiga) samt juridiska personer som till exempel dödsbon.

Är ett konto öppnat i två eller flera personers namn räknas varje person för sig. Två personer som delar på ett konto kan alltså få upp till 1 050 000 kronor var från det gemensamma kontot. Även tilläggsbeloppet gäller per person och institut.