Pressrum

Läs våra pressmeddelanden och ta del av den senaste finansiella informationen.

Läs mer

Pressmeddelande 2020

FOREX Banks Delårsrapport Q2 2020

Tisdag 25 augusti 2020

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 30 juni 2020
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 30 juni 2020, Pelare III

FOREX Banks resevalutaverksamhet har påverkats kraftigt i hela Norden som en konsekvens av coronapandemin. Under första halvåret har statliga stöd till följd av pandemin haft en positiv påverkan på resultatet om 25 mkr.

Andra kvartalet 2020 (Andra kvartalet 2019)

 • Resultat efter skatt minskade till -76 (31) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 127 (335) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till -94 (36) mkr
 • Räntenettot ökade till 59 (53) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -38 (-22) mkr

Januari-juni 2020 (Januari-juni 2019)

 • Resultat efter skatt minskade till -109 (3) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 354 (599) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till -135 (-) mkr
 • Räntenettot ökade till 119 (103)
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till -17,1 (0,4) procent
 • Kreditförlusterna ökade till -83 (-43) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,4 (19,2) procent
 • LCR ökade till 1 285 (1 057) procent
 • Inlåningen från allmänheten uppgick till 8 875 (8 884) mkr
 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 6 629 (6 457) mkr

I de rapporter som upprättats till och med andra kvartalet 2019 så har koncernsiffror använts i sammanfattande texter, tabeller och liknande. Till följd av en fusion som skedde i september 2019 så är banken inte längre en koncern. Därmed avser de siffror som anges per 30 juni 2020 samt per 31 december 2019 i denna rapport den juridiska personen FOREX Bank AB (publ) där det fusionerade dotterbolaget X-change in Sweden AB ingår. Jämförelsesiffrorna per 30 juni 2019 avser dock enbart det dåvarande moderbolaget FOREX Bank AB (publ), det vill säga exklusive dotterbolaget.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Bank AB:s (publ) resultat för andra kvartalet kraftigt påverkat av covid-19-pandemin

Fredag 17 juli 2020

Med stängda gränser och stopp för internationellt resande med anledning av covid-19-pandemin, har efterfrågan på resevaluta varit nästan obefintlig. Bankens övriga verksamheter har varit relativt opåverkade, men den lägre efterfrågan på resevaluta inverkar negativt på FOREX Banks resultat för andra kvartalet 2020.

FOREX Bank har vidtagit en mängd åtgärder för att minska de negativa effekterna för bolaget. Bland annat har flertalet medarbetare varit i korttidsarbete, närmare 200 medarbetare inom valutaorganisationen har sagts upp, sju butiker har stängts permanent och resterande butiker har haft begränsade öppettider. Dessa åtgärder till trots kommer resultatet för det andra kvartalet att ligga långt ifrån prognoserna för kvartalet och tidigare års resultat för motsvarande period.

– Vi har vidtagit en rad kraftfulla åtgärder för att begränsa de negativa effekterna av covid-19. Men med en nästan obefintlig efterfrågan på resevaluta är det oundvikligt att resultatet påverkas kraftigt negativt uppger vd Bo Lagergren.

Svenska utrikesdepartementets avrådan från icke nödvändiga utrikesresor hävdes för en rad europeiska länder från den 01 juli. I de övriga nordiska länderna så har liknande lättnader skett under slutet av andra kvartalet. Detta har ökat efterfrågan på resevaluta, men försäljningen är fortsatt låg jämfört med tidigare.

Mer detaljer om resultatet för andra kvartalet 2020 kommer att presenteras i delårsrapporten som offentliggörs den 25 augusti 2020.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lagergren, Vd, bo.lagergren@forex.se, tfn +46 70 5122150

Denna information är sådan information som FOREX Bank Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14.00 den17 juli 2020.

FOREX Banks delårsrapport Q1 2020

Torsdag 28 maj 2020

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 31 mars 2020
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 31 mars 2020, Pelare III

Första kvartalet 2020 (Första kvartalet 2019)

 • Resultat efter skatt minskade till -33 (-28) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 227 (264) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till -41 (-36) mkr
 • Räntenettot ökade till 61 (50) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till 45 (22) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till -10,0 (-8,8) procent
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,9 (19,3) procent
 • LCR uppgick till 955 (1 042) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade till 8 819 (8 753) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade till 6 843 (6 328) mkr

I de rapporter som upprättats till och med andra kvartalet 2019 så har koncernsiffror använts i sammanfattande texter, tabeller och liknande. Till följd av en fusion som skedde i september 2019 så är banken inte längre en koncern. Därmed avser de siffror som anges per 31 mars 2020 samt per 31 december 2019 i denna rapport den juridiska personen FOREX Bank AB (publ) där det fusionerade dotterbolaget X-change in Sweden AB ingår. Jämförelsesiffrorna per 31 mars 2019 avser enbart det dåvarande moderbolaget FOREX Bank AB (publ), det vill säga exklusive dotterbolaget.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Bank AB (publ) varslar medarbetare inom försäljning av resevaluta

Tisdag 7 april

Lägre efterfrågan på resevaluta med anledning av covid-19-epidemin gör att FOREX Bank varslar 410 medarbetare i Sverige.

- Vi har tagit det här beslutet för att säkra FOREX Bank som en ansvarstagande arbetsgivare på lång sikt. Ingen vill behöva varsla duktiga medarbetare om uppsägning och vi vill att våra butiker ska vara så öppna och tillgängliga som möjligt. Vi kommer att göra allt för att begränsa antalet medarbetare som berörs av uppsägning, säger vd Bo Lagergren.

FOREX Bank har för närvarande strax över 700 medarbetare i korttidsarbete, varav ca 500 i Sverige och ca 200 i övriga Norden, som en konsekvens av lägre efterfrågan på resevaluta. Denna efterfrågan beräknas vara fortsatt låg den närmaste framtiden. I syfte att reducera företagets kostnader till dess att situationen vänder, har FOREX Bank nu fattat beslut om att varsla 410 medarbetare inom försäljning av resevaluta. I dagsläget går det inte att förutsäga hur många av dessa medarbetare som kan komma att sägas upp. Det redan införda korttidsarbetet fortsätter tillsvidare.

De flesta medarbetare i Sverige som omfattas av varslet arbetar i någon av de 66 svenska butikerna, men även medarbetare på huvudkontoret inom affärsområdet resevaluta omfattas. Funktioner och befattningar för att upprätthålla bankens övriga verksamhet i normal drift omfattas inte av varslet och inte heller medarbetare i de nordiska filialerna.

Detta innebär också att vissa av FOREX Banks butiker kommer ha minskade öppettider eller att vissa butiker, som kan hänvisa till andra närliggande butiker, håller stängt i en övergångsperiod.

- Vi ska göra vårt bästa för att den här perioden med begränsade öppettider ska vara så kort som möjligt. Så snart situationen vänder ska vi vara lika tillgängliga som alltid, avslutar Bo Lagergren.

Denna information är sådan information som FOREX Bank Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 10.00 den 07 april 2020.

FOREX Banks årsredovisning 2019

Tisdag 24 mars 2020

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Årsredovisning 2019
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 31 december 2019, Pelare III
 • Hållbarhetsrapport 2019

Januari-december 2019 (januari-december 2018)

 • Räntenettot ökade till 217 (205) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 1 235 (1 340) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till 96 (184) mkr
 • Kreditförlusterna uppgick till -89 (28) mkr. Under 2018 avyttrades en inkassoportfölj vilket medfört en positiv effekt på kreditförlusterna och därmed resultatet före skatt med cirka 100 mkr.
 • Resultat efter skatt minskade till 96 (137) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till 7,3 (10,7) procent
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 19,4 (20,5) procent
 • LCR uppgick till 895 (891) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade till 8 819 (8 610) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade till 6 777 (6 177) mkr
 • Dotterföretaget X-change in Sweden AB fusionerades med FOREX Bank AB den 26 september. Det innebär att banken inte längre är en koncern. Därmed upprättas inte heller någon koncernredovisning.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

Med anledning av corona-epidemin

Publicerad tisdag 24 mars 2020, uppdaterad onsdag 25 mars

Under kort tid har situationen kring det nya coronaviruset covid-19 och dess följdverkningar eskalerat i Norden och övriga världen. I rådande läge kan dess totala följdverkningar inte bedömas. Aktiviteter för att minska effekten har satts in i tidigt skede och fler kommer aktiveras för att minska konsekvenserna.

Det är ännu oklart hur länge effekterna av coronaviruset kommer att medföra restriktioner för människors rörlighet i och mellan länder och vad det kommer att få för påverkan på FOREX Bank under 2020.

På kort sikt anpassar nu FOREX Bank bemanningen inom försäljning av resevaluta och minskar bankbutikernas öppettider och tillgänglighet, främst i Danmark, Norge och Finland.

Funktioner för att upprätthålla bankens övriga verksamhet i en normal drift, kommer inte att påverkas.

Denna tillfälliga anpassning till minskad efterfrågan på resevaluta omfattar ca 210 medarbetare i Danmark (50), Norge (80) och Finland (80), samt ca 500 medarbetare i Sverige.

I Sverige omfattas samtliga medarbetare av det nya systemet för stöd vid korttidsarbete, med utökad subventioneringsgrad. Vad gäller bankens verksamhet i Danmark, Norge och Finland, förekommer det olika anpassningar beroende på hur respektive lands lokala lagstiftning ser ut och hur respektive regering har agerat.

Tillgängligheten och öppettiderna i de svenska butikerna kommer att vara fortsatt god för de kunder som vill kunna göra bankärenden i någon av de 68 svenska bankbutikerna och för att bidra till att upprätthålla en god kontantförsörjning i det svenska samhället.

FOREX Banks digitala tjänster och bankens drift i övrigt påverkas inte. Kundernas pengar på inlåningskonton är skyddade av den statliga insättningsgarantin.

FOREX Banks styrelse konstaterar att banken trots stora utmaningar har en sund verksamhet och att såväl likviditet som kapitalrelation är god. Banken har sammantaget en god motståndskraft och vidtar dessutom en rad ytterligare åtgärder, som t ex översyn av kostnader och kredithantering. Ett arbete med mer långsiktiga scenarier vid händelse av långvarig påverkan på nordens ekonomi har påbörjats med syfte att fortsätta utveckla oh säkra bolagets verksamhet.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Tom Friberg, kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 2013000

Denna information är sådan information som FOREX Bank Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17:00 den 24 mars 2020.

 

FOREX Bank Bokslutskommuniké 2019

Tisdag 25 februari 2020

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Bokslutskommuniké januari-december 2019

Fjärde kvartalet 2019 (Fjärde kvartalet 2018)

 • Resultat efter skatt minskade till 27 (54) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 279 (301) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till 7 (72) mkr
 • Räntenettot ökade till 57 (49) mkr
 • Kreditförlusterna uppgick till -24 (88) mkr

Under fjärde kvartalet 2018 avyttrades en inkassoportfölj vilket medfört en positiv effekt på kreditförlusterna och därmed resultatet med cirka 100 mkr.

Januari-december 2019 (Januari-december 2018)

 • Resultat efter skatt minskade till 96 (137) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 1 235 (1 340) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till 96 (184) mkr
 • Räntenettot ökade till 217 (205) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till 7,3 (10,7) procent
 • Kreditförlusterna uppgick till -89 (28) mkr. Under 2018 avyttrades en inkassoportfölj vilket medfört en positiv effekt på kreditförlusterna med cirka 100 mkr.
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 19,2 (20,5) procent
 • LCR uppgick till 895 (891) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade till 8 819 (8 610) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade till 6 777 (6 177) mkr
 • Dotterföretaget X-change in Sweden AB fusionerades med FOREX Bank AB den 26 september. Det innebär att banken inte längre är någon koncern. Därmed upprättas inte heller någon koncernredovisning.

I de rapporter som upprättats till och med andra kvartalet 2019 så har koncernsiffror använts i sammanfattande texter, tabeller och liknande. Till följd av den ovannämnda fusionen så avser periodens siffror i denna rapport den juridiska personen FOREX Bank AB (publ) där det fusionerade dotterbolaget ingår. Jämförelsesiffrorna avser enbart det dåvarande moderbolaget FOREX Bank AB (publ), det vill säga exklusive dotterbolaget.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

Pressmeddelande 2019

FOREX Banks Delårsrapport Q3 2019

Tisdag 26 november 2019

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 30 september 2019
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 30 september 2019, Pelare III

Tredje kvartalet 2019 (Tredje kvartalet 2018)

 • Resultat efter skatt ökade till 67 (37) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 356 (374) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 90 (59) mkr
 • Räntenettot ökade till 57 (53) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -22 (-20) mkr
 • Dotterföretaget X-change in Sweden AB fusionerades med FOREX Bank AB den 26 september. Det innebär att banken inte längre är någon koncern. Därmed upprättas inte heller någon koncernredovisning.

Januari-september 2019 (Januari-september 2018)

 • Resultat efter skatt minskade till 70 (83) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 955 (1 039) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till 90 (112) mkr
 • Räntenettot uppgick till 160 (156) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till 7,1 (8,9) procent
 • Kreditförlusterna ökade till -65 (-60) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 19,2 (19,7) procent
 • LCR ökade till 945 (553) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade till 8 896 (8 553) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade till 6 713 (6 222) mkr

I tidigare rapporter har koncernsiffror använts i sammanfattande texter, tabeller och liknande. Till följd av den ovannämnda fusionen så avser periodens siffror i denna rapport aktiebolaget FOREX Bank AB (publ) där alltså det fusionerade dotterbolaget ingår. Jämförelsesiffrorna avser enbart det dåvarande moderbolaget FOREX Bank AB (publ), alltså exklusive dotterbolaget.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2019 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Banks Delårsrapport Q2 2019

Tisdag 27 augusti 2019

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 30 juni 2019
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 30 juni 2019, Pelare III

Andra kvartalet 2019 (Andra kvartalet 2018)

 • Resultat efter skatt minskade till 22 (44) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 326 (364) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till 24 (52) mkr
 • Räntenettot uppgick till 51 (53) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -22 (-11) mkr

Januari-juni 2019 (Januari-juni 2018)

 • Resultat efter skatt minskade till -5 (40) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 595 (677) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till -10 (48) mkr
 • Räntenettot uppgick till 99 (103) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till -0,7 (5,9) procent
 • Kreditförlusterna uppgick till -43 (-39) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,1 (18,3) procent
 • LCR ökade till 1 029 (583) procent
 • Inlåningen från allmänheten uppgick till 8 884 (8 530) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade till 6 457 (6 156) mkr

Grundaren och den tidigare huvudägaren Rolf Friberg, med ett innehav av 40 procent av kapital och röster, avled den 29 maj 2019. Beth Friberg och Tom Friberg, med nuvarande innehav av vardera 30 procent av kapital och röster, beräknas efter godkänd ägarprövning av Finansinspektionen samt efter att dödsboet är skiftat enligt preliminär plan senast per december 2019 inneha 50 procent vardera av kapital och röster.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Banks delårsrapport Q1 2019

Tisdag 28 maj 2019

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 31 mars 2019
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 31 mars 2019, Pelare III

Första kvartalet 2019 (Första kvartalet 2018)

 • Resultat efter skatt minskade till -27 (-4) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 269 (313) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till -34 (-4) mkr
 • Räntenettot uppgick till 48 (50) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till -7,6 (-1,2) procent
 • Kreditförlusterna minskade till -22 (-29) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,2 (18,2) procent
 • LCR ökade till 1 172 (637) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 5 procent till 8 753 (8 327) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 6 procent till 6 328 (5 990) mkr

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Banks årsredovisning 2018

Tisdag 26 mars 2019

FOREX Bank AB (publ.) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

 • Årsredovisning 2018
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 31 december 2018, Pelare III
 • Hållbarhetsrapport 2018

Januari-december 2018 (januari-december 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 150 (45) mkr
 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 362 (1 356) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 200 (61) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital ökade till 10,7 (3,4) procent
 • Räntenettot uppgick till 205 (197) mkr
 • Kreditförlusterna uppgick till 28 (-61) mkr
 • Avyttring har skett av huvuddelen av inkassoportföljen
 • Nedskrivning av goodwill uppgick till -15 (-) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 19,8 (18,2) procent
 • LCR ökade till 890 (407) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 4 procent till 8 610 (8 244) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 6 procent till 6 177 (5 842) mkr

 

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 mars 2019 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Bank Bokslutskommuniké 2018

Tisdag 26 februari

Fjärde kvartalet 2018 (Fjärde kvartalet 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 50 (-20) mkr
 • Rörelseintäkterna uppgick till 300 (317) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 67 (-24) mkr
 • Räntenettot uppgick till 49 (49) mkr
 • Kreditförlusterna uppgick till 88 (-22) mkr
 • Avyttring har skett av huvuddelen av inkassoportföljen

 

Januari-december 2018 (januari-december 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 150 (45) mkr
 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 362 (1 356) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 200 (61) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital ökade till 10,7 (3,4) procent
 • Räntenettot uppgick till 205 (197) mkr
 • Kreditförlusterna uppgick till 28 (-61) mkr
 • Avyttring har skett av huvuddelen av inkassoportföljen
 • Nedskrivning av goodwill uppgick till -15 (-) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 19,8 (18,2) procent
 • LCR ökade till 890 (407) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 4 procent till 8 610 (8 244) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 6 procent till 6 177 (5 842) mkr

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00

FOREX Bank undersöker strategiska alternativ

Onsdag 23 januari

FOREX Bank har inlett en analys av strategiska alternativ för verksamheten. Denna analys kan omfatta, men begränsas inte till, strategiska partnerskap, allianser, samarbeten, försäljning av delar av verksamheten eller annan transaktion. Rådgivare har engagerats som stöd i processen. Mot bakgrund av att det förekommer rykten avseende denna pågående utveckling, vill FOREX Bank klargöra att ägare och styrelse kontinuerligt utvärderar olika alternativ för att utveckla verksamheten på lång sikt.

 • Den nu pågående processen syftar att kartlägga och identifiera vilka alternativ vi har för bankens strategiska utveckling och för att fortsätta utveckla relevanta tjänster av hög kvalitet, säger FOREX Banks styrelseordförande Beth Friberg och fortsätter:
 • Vi vill att FOREX Bank ska fortsätta växa på en bankmarknad i snabb förändring och vi vill blomstra som framtidens bank.

FOREX Bank är den enkla banken för vardagsekonomin och en naturlig del i förberedelsen inför semesterresan med totalt 20 miljoner kundmöten varje år, varav 15 miljoner i digitala kanaler och 5 miljoner i butik eller på telefon. Här arbetar ca 1100 kundfokuserade medarbetare, med ursprung från 70 olika länder och som tillsammans talar över 50 språk, fördelade på ca 200 på huvudkontoret i Gamla Stan, Stockholm och resten i någon av de 100 butikerna i hela Norden.

Information från delårsrapport Q3, Januari – september 2018 (Januari – september 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 100 (66) mSEK
 • Rörelseintäkterna ökade till 1 062 (1 038) mSEK
 • Rörelseresultatet ökade till 134 (85) mSEK
 • Räntabilitet på eget kapital ökade till 9,7 (6,5) procent
 • Räntenettot ökade till 156 (147) mSEK
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 19,1 (18,7) procent
 • LCR ökade till 551 (348) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 9 procent till 8 553 (7 868) mSEK
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 10 procent till 6 222 (5 653) mSEK
 • Utlåningen till allmänheten har haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) från 2014 till Q3 2018 på 14,3 procent.


Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 januari 2019 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Beth Friberg, styrelseordförande, beth@forex.se, +46 70 5892002