Ersätter reseförsäkringen om syftet med resan blir förstört?

Reseförsäkring Plus lämnar ersättning om du på grund av akut sjukdom eller olycksfallsskada, enligt skriftligt läkarintyg, måste avstå från den aktivitet som var resans huvudsakliga ändamål. Ersättning utgår med en dagsandel av resans pris för varje dygn av resan som du enligt intyget förlorat. För att ersättning ska lämnas krävs det att du kan uppvisa ett skriftligt läkarintyg utfärdat av opartisk och behörig läkare på resmålet. Som första sjukdag räknas dagen för första läkarbesöket. Om reseavbrottet överstiger 50 % av resans längd utgår ersättning för resekostnader motsvarande den förstörda resans pris (max 30 000 kr per försäkrad eller 100 000 kr per familj eller resesällskap.