Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

FOREX AB är ett betalningsinstitut säte i Stockholm. Bolagsstyrningen i FOREX syftar till att ge goda förutsättningar för ett aktivt och ansvarsfullt ägande, en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen samt en god och transparent kommunikation med FOREX olika intressenter.

Betaltjänstverksamheten regleras i lag och får endast bedrivas efter tillstånd från Finansinspektionen. Finansinspektionen utövar tillsyn över FOREX verksamhet i Sverige och i de andra nordiska länder där FOREX bedriver filialverksamhet.

Filial innebär att den utländska verksamheten utgör en del av den svenska juridiska personen. I filialerna står FOREX verksamhet även under en begränsad tillsyn av Finansinspektionens motsvarighet i respektive filialland. Tillsynen samordnas av Finansinspektionen i Sverige.

Innebörden av tillsynen är att FOREX till Finansinspektionen ska lämna in en omfattande rapportering avseende bland annat FOREX organisation, interna kontroll, ekonomiska ställning och information till sina kunder. Finansinspektionen kan vid behov även göra platsbesök både i Sverige och i filialerna.

Utöver lagreglering och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd har FOREX ett stort antal policyer och instruktioner som ger det totala ramverket för verksamhetens styrning. Policyer beslutas årligen av FOREX styrelse. Instruktioner och rutiner beslutas av ledningen och tillsammans ger de det totala ramverket.

Den operativa verksamheten bedrivs i fyra enheter, i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Huvudkontoret med ledning och staber ligger i Stockholm.