Kontrollfunktioner

Styrelsen ska säkerställa att FOREX har en organisationsstruktur med effektiva kommunikations- och rapporteringsvägar samt att det finns en lämplig och effektiv intern kontrollstruktur. Denna struktur ska, förutom de oberoende kontrollfunktionerna för riskkontroll, regelefterlevnad och internrevision, också innehålla lämpliga processer och rutiner för intern kontroll av den operativa verksamheten, särskilt för finansiell rapportering och redovisning.

Regelefterlevnad

Regelefterlevnad ansvarar för att den tillståndspliktiga verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, myndigheters föreskrifter och allmänna råd samt interna regler. För att säkerställa Regelefterlevnads oberoende ställning rapporterar funktionen direkt till VD och styrelse.

Regelefterlevnad ska fortlöpande informera om de risker som kan uppkomma i den tillståndspliktiga verksamheten till följd av bristande regelefterlevnad. Rapportering till styrelse sker enligt vad som årligen bestäms i styrelsens årsplan.

Riskkontroll

Riskkontroll ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, myndigheters föreskrifter och allmänna råd samt interna regler. För att säkerställa Riskontrolls oberoende ställning rapporterar funktionen direkt till VD och styrelse.

Riskkontroll ansvarar för att kontrollera och utvärdera att verksamheten har en ändamålsenlig riskhantering samt för att rapportera risker till VD och styrelse. Riskkontroll ska utveckla lämpliga metoder för att utveckla analys och mätning av de operativa och finansiella riskerna samt för att kontinuerligt följa upp och kontrollera att varje risk hålls inom tillåtna gränser.

Internrevision

Internrevisionen utför på uppdrag av styrelsen granskningar i enlighet med den årligen fastställda revisionsplanen samt de övriga granskningar som bedöms som nödvändiga. Internrevisionen rapporterar till Risk- och revisionsutskottet men rapporterar även tillsammans med Regelefterlevnad och Riskkontroll kvartalsvis till styrelsen.