Kapitaltäckning och riskhantering

FOREX utgångspunkt är att koncernen endast ska ta risker som är direkt förknippade med affärsverksamheten och som bedöms kunna bidra till att koncernen uppfyller sina långsiktiga lönsamhetsmål.

Så jobbar vi

Styrelse och VD ska genom sitt sätt att styra och leda verksamheten verka för en god riskkultur och systema­tiskt arbeta för en organisation präglad av transparens, starkt ansvarstagande och sunda värderingar.

Kvartalsvis och årlig information om FOREX Kapital och riskhantering, enligt Pelare III, finns nedan. Årlig information finns även i årsredovisningen under sidan Finansiella rapporter.