Riktlinjer för mångfald

FOREX strävar efter att vara ett jämställt och jämlikt företag där alla medarbetare och kunder har lika värde. Alla medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Riktlinjer för mångfald

Utgångspunkten är att FOREX ska vara en arbetsplats där alla har samma förutsättningar och där det inte förekommer diskriminering eller trakasserier. FOREX ska vara en arbetsplats präglad av mångfald med förutsättningar att ta tillvara den kreativitet och styrka som uppstår genom samspelet mellan olikheter.

Att arbeta med mångfald och jämställdhet är inte bara en rättvisefråga utan handlar även om att se medarbetaren, ta tillvara resurser och kompetens samt skapa förutsättningar att utveckla dessa på bästa sätt. Arbetet ska vara till nytta såväl för medarbetaren som för FOREX.

FOREX kunder karaktäriseras idag av en hög grad av mångfald. Att mångfalden också är förhållandevis stor bland FOREX medarbetare, med olika nationalitet, bakgrund, utbildning, språkkunskaper och kulturell kompetens, ser vi som en framgångsfaktor. FOREX avser att fortsätta att utnyttja den potential detta innebär för verksamheten. Med ett aktivt mångfaldsarbete strävar FOREX efter att nå nya marknader och ytterligare förbättra service samt bemötande gentemot befintliga och nya kunder.

FOREX ska vid såväl extern som intern rekrytering sträva efter en så jämn fördelning som möjligt genom att exempelvis uppmuntra underrepresenterade kön och nationaliteter att söka till oss. Vi ska också vara tydliga i rekryteringsprocessen t.ex. på extern karriärsida/rekryteringssida att FOREX är ett företag som arbetar för jämställdhet och mångfald.

Varje chef ansvarar för att följa de interna instruktioner och rutiner som finns inom området samt att bedriva ett målinriktat arbete gällande jämställdhet och mångfald i samverkan med medarbetare och fackliga representanter.

Riktlinjer för rekrytering till ledningsorganet

FOREX ägare i form av bolagsstämman utser FOREX styrelse och ansvarar därför ytterst för styrelsens sammansättning och dess lämplighet. Bolagstämman utser en Nomineringskommitté som ansvarar för beredningen av stämmans beslut avseende styrelsen. Nomineringskommittén beaktar dels Policy avseende lämplighetsbedömningar av Styrelse samt av Vd och ansvarig för betaltjänstverksamheten, dels ägarnas syn på styrelsens lämplighet.

Lämplighetsbedömningen ska beakta personens kompetens, erfarenhet, anseende, omdöme och integritet.

Vid bedömning av erfarenhet ska hänsyn tas till både praktiska och teoretiska erfarenheter. Vid bedömning av teoretiska erfarenheter uppmärksammas särskilt utbildningens nivå och inriktning och om den har med finansiell verksamhet, kund- och servicemanagement, marknadsföring eller andra relevanta områden att göra.

Ledamoten ska ha sådana personliga egenskaper och uppvisa sådan integritet och sådant omdöme att förutsättningar finns för att denne på ett effektivt sätt ska kunna bidra till styrelsens arbete.

Riktlinjer för mångfald i ledningsorganet


FOREX arbetar aktivt för att styrelsen ska vara sammansatt av personer i olika åldrar, med olika könstillhörighet och olika bakgrunder. Styrelsen uppnår idag mångfaldsmålet som bland annat innebär att såväl andelen kvinnor som män i styrelsen vid varje tid ska överstiga 40 %.

Styrelsens ordförande ansvarar för att genomföra en årlig kompetensinventering av styrelsen för att skapa ett underlag för lämplighetsbedömningen av styrelsen som kollektiv. Lämplighetsbedömningen syftar till att säkerställa att styrelsens samlade kompetens och erfarenheter motsvarar de uppskattade behoven utifrån FOREX strategi, betaltjänstverksamheten och bedömda framtida externa betingelser.

En närmare presentation av styrelsens ledamöter, deras bakgrund och övriga uppdrag finns under fliken organisation.

Styrelseordföranden ansvarar för att FOREX styrelse minst årligen identifierar de kunskaps- och erfarenhetsområden som är väsentliga för styrelsearbetet inom FOREX. Denna identifiering ska göras mot bakgrund av beslutad strategi och eventuella förändringar i regelmiljö eller i övriga externa betingelser. En inventering av styrelseledamöternas kompetensnivåer avseende identifierade områden genomförs. Resultatet ska sammanställas i en kompetensmatris.

Kompetensmatrisen används för att fastställa styrelsens utbildningsbehov. Den ligger även till grund för Nomineringskommittén i samband med rekrytering av nya ledamöter och vid lämplighetsbedömning av styrelsen i dess helhet.

Verkställande direktören har den löpande förvaltningen av FOREX angelägenheter enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Styrelsen har antagit en Policy avseende lämplighetsbedömningar av Styrelse samt av Vd och Ansvarig för betaltjänstverksamheten som fastställer ramarna för de processer som ska tillämpas för lämplighetsbedömningar av styrelsen, Vd och ansvarig för betaltjänstverksamheten.