FOREX Banks bokslutskommuniké 2020

Tisdag 23 februari 2021

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Bokslutskommuniké januari-december 2020

FOREX Banks resevalutaverksamhet har kraftigt påverkats i hela Norden av konsekvenserna av coronapandemin. Under året har statliga stöd till följd av pandemin haft en positiv påverkan på resultatet om 105 mkr.

Fjärde kvartalet 2020 (Fjärde kvartalet 2019)

 • Rörelseresultatet minskade till -48 (7) mkr
 • Återföring av periodiseringsfonder uppgår till 96 (30) mkr
 • Resultat efter skatt ökade till 54 (27) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 177 (279) mkr
 • Räntenettot uppgick till 55 (57) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -28 (-24) mkr
 • I december tecknades ett avtal om avyttring av en inkassoportfölj med överlåtelse i februari 2021
 • Avtal med ICA Banken om överlåtelse av in- och utlåningsportföljerna ingicks i december, med beräknad överlåtelse under andra kvartalet 2021

Januari-december 2020 (Januari-december 2019)

 • Rörelseresultatet minskade till -231 (96) mkr
 • Resultat efter skatt minskade till -115 (96) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 681 (1 235) mkr
 • Räntenettot ökade till 232 (217) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till -9,0 (7,3) procent
 • Kreditförlusterna ökade till -135 (-89) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,1 (19,4) procent
 • LCR uppgick till 1 286 (895) procent
 • Inlåningen från allmänheten uppgick till 8 764 (8 819) mkr
 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 6 574 (6 777) mkr

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00