FOREX Banks delårsrapport Q1 2020

Torsdag 28 maj 2020

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 31 mars 2020
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 31 mars 2020, Pelare III

Första kvartalet 2020 (Första kvartalet 2019)

 • Resultat efter skatt minskade till -33 (-28) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 227 (264) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till -41 (-36) mkr
 • Räntenettot ökade till 61 (50) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till 45 (22) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till -10,0 (-8,8) procent
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,9 (19,3) procent
 • LCR uppgick till 955 (1 042) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade till 8 819 (8 753) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade till 6 843 (6 328) mkr

I de rapporter som upprättats till och med andra kvartalet 2019 så har koncernsiffror använts i sammanfattande texter, tabeller och liknande. Till följd av en fusion som skedde i september 2019 så är banken inte längre en koncern. Därmed avser de siffror som anges per 31 mars 2020 samt per 31 december 2019 i denna rapport den juridiska personen FOREX Bank AB (publ) där det fusionerade dotterbolaget X-change in Sweden AB ingår. Jämförelsesiffrorna per 31 mars 2019 avser enbart det dåvarande moderbolaget FOREX Bank AB (publ), det vill säga exklusive dotterbolaget.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00