FOREX Banks delårsrapport Q3 2021

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

-    Delårsrapport 30 september 2021

FOREX Banks resevalutaverksamhet har kraftigt påverkats i hela Norden av konsekvenserna av coronapandemin. Under perioden januari-september har statliga stöd till följd av pandemin haft en positiv påverkan på resultatet om netto 7 (41) mSEK.

Under maj överläts merparten av in- och utlåningsportföljerna till ICA Banken. Transaktionen har resulterat i stora förändringar i såväl resultat- som balansräkningen för perioden januari-september 2021. 

Under februari och augusti överläts portföljer med inkassokrediter till Modhi Finance Sweden AB. Överlåtelserna har bidragit till en lägre kreditförlustnivå under perioden januari-september 2021.

Tredje kvartalet 2021 (Tredje kvartalet 2020)

 • Rörelseresultatet uppgick till -8 (-48) mSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 (-59) mSEK
 • Rörelseintäkterna minskade till 119 (150) mSEK
 • Räntenettot minskade till -9 (58) mSEK
 • Kreditförlusterna uppgick till 8 (-24) mSEK
 • Januari-september 2021 (Januari-september 2020)
 • Rörelseresultatet uppgick till -202 (-183) mSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -161 (-169) mSEK
 • Rörelseintäkterna minskade till 199 (504) mSEK
 • Räntenettot minskade till -103 (177) mSEK
 • Kreditförlusterna uppgick till 75 (-107) mSEK
 • Räntabilitet på eget kapital uppgick till -18,8 (-18,0) procent
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 53,4 (18,0) procent
 • LCR uppgick till 2 726 (1 016) procent
 • Inlåningen från allmänheten minskade till 12 (8 817) mSEK
 • Utlåningen till allmänheten minskade till - (6 581) mSEK

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 november 2021 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00