Med anledning av corona-epidemin

Publicerad tisdag 24 mars 2020, uppdaterad onsdag 25 mars Under kort tid har situationen kring det nya coronaviruset covid-19 och dess följdverkningar eskalerat i Norden och övriga världen. I rådande läge kan dess totala följdverkningar inte bedömas. Aktiviteter för att minska effekten har satts in i tidigt skede och fler kommer aktiveras för att minska konsekvenserna. Det är ännu oklart hur länge effekterna av coronaviruset kommer att medföra restriktioner för människors rörlighet i och mellan länder och vad det kommer att få för påverkan på FOREX Bank under 2020.

På kort sikt anpassar nu FOREX Bank bemanningen inom försäljning av resevaluta och minskar bankbutikernas öppettider och tillgänglighet, främst i Danmark, Norge och Finland.

Funktioner för att upprätthålla bankens övriga verksamhet i en normal drift, kommer inte att påverkas.

Denna tillfälliga anpassning till minskad efterfrågan på resevaluta omfattar ca 210 medarbetare i Danmark (50), Norge (80) och Finland (80), samt ca 500 medarbetare i Sverige.

I Sverige omfattas samtliga medarbetare av det nya systemet för stöd vid korttidsarbete, med utökad subventioneringsgrad. Vad gäller bankens verksamhet i Danmark, Norge och Finland, förekommer det olika anpassningar beroende på hur respektive lands lokala lagstiftning ser ut och hur respektive regering har agerat.

Tillgängligheten och öppettiderna i de svenska butikerna kommer att vara fortsatt god för de kunder som vill kunna göra bankärenden i någon av de 68 svenska bankbutikerna och för att bidra till att upprätthålla en god kontantförsörjning i det svenska samhället.

FOREX Banks digitala tjänster och bankens drift i övrigt påverkas inte. Kundernas pengar på inlåningskonton är skyddade av den statliga insättningsgarantin.

FOREX Banks styrelse konstaterar att banken trots stora utmaningar har en sund verksamhet och att såväl likviditet som kapitalrelation är god. Banken har sammantaget en god motståndskraft och vidtar dessutom en rad ytterligare åtgärder, som t ex översyn av kostnader och kredithantering. Ett arbete med mer långsiktiga scenarier vid händelse av långvarig påverkan på nordens ekonomi har påbörjats med syfte att fortsätta utveckla oh säkra bolagets verksamhet.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Tom Friberg, kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 2013000

Denna information är sådan information som FOREX Bank Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17:00 den 24 mars 2020.