Så jobbar vi

Styrelse och VD ska genom sitt sätt att styra och leda verksamheten verka för en god riskkultur och systema­tiskt arbeta för en organisation präglad av transparens, starkt ansvarstagande och sunda värderingar.

Kvartalsvis och årlig information om FOREX Kapital och riskhantering, enligt Pelare III, finns nedan. Årlig information finns även i årsredovisningen under sidan Finansiella rapporter.