Mångfald, jämställdhet och miljömedvetenhet

Ett aktivt arbete med jämställdhet och mångfald har varit en framgångsfaktor för FOREX. Medarbetare med ursprung från olika länder som talar olika språk är en styrka som gör att vi kan ge bättre service till våra kunder. Vid rekrytering uppmuntrar vi kandidater från underrepresenterat kön, nationalitet och åldersgrupp att söka.

Vi har en hög andel kvinnliga chefer och har lyckats att återspegla könsfördelningen inom organisationen vid rekrytering till de flesta chefstjänster. Hela medarbetarstaben fördelar sig på 71 procent kvinnor och 29 procent män. I vår största chefsgrupp har vi 76 procent kvinnor och 24 procent män.

Miljö

Vi arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan, bland annat genom att:

 • Identifiera områden, aktiviteter, effekter och omfattning av företagets miljöpåverkan.
 • Leverera tjänster, produkter och aktiviteter på ett sätt som ger minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Återanvända och återvinna så mycket vi kan.
 • Verka för att alla medarbetare aktivt värnar om miljön i sin vardag.

Hållbarhetsrapporter

I våra hållbarhetsrapporter berättar vi om de områden vi arbetat med extra mycket under verksamhetsåren.

I rapporterna kan du bland annat läsa om:

 • Vår verksamhet och hållbarhetsstrategi
 • Våra fokusområden för hållbart företagande
 • FOREX som attraktiv arbetsgivare
 • Vårt miljöarbete och samhällsengagemang

Ekonomisk hållbarhet och riskhantering

FOREX risker bevakas kontinuerligt med regelbundna kontroller av att givna limiter och rutiner efterlevs. Riskhanteringsprocessen och systemen för riskhantering utvärderas löpande i syfte att kontrollera att dessa är korrekta och ändamålsenliga, att de återspeglar rådande marknadsförutsättningar och inbegriper samtliga produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar FOREX förutsättningar för en god riskkontroll där varje medarbetare förstår sin roll och sitt ansvar.

Medlem i Finanskoalitionen

Finanskoalitionens mål är att förhindra att det svenska betalningssystemet missbrukas för köp av dokumenterade sexuella övergrepp av barn, det som i lagen kallas barnpornografi, och annan kommersiell sexuell exploatering av barn och att skapa opinion mot denna brottsliga verksamhet. I den svenska Finanskoalitionen ingår bankföreningen, finansiella aktörer och teknikföretag som tagit ställning och vill agera aktivt mot denna brottslighet. 

Våra samarbeten

ECPAT Sverige

FOREX samarbetar tätt ihop med ECPAT Sverige och har antagit ECPATs Challenge2016 att:

 • Rapportera något misstänkt till ecpathotline.se, både privat och i arbetslivet.
 • Välja reseföretag som arbetar aktivt mot barnsexhandel.
 • Välja banker som är medlemmar i finanskoalitionen.
 • Välja IT-leverantörer som arbetar aktivt med blockering av sajter med barnpornografi och arbetar nära med polisen.
 • Ställa krav på sin arbetsgivare att de har mjukvaror, rapportering och aktiviteter för att förhindra barnsexhandel och barnpornografi.
 • Hjälpa till att sprida information och kunskap om hur man kan stoppa sexuellt barnutnyttjande online.
 • Samarbete mellan företag både nationellt och globalt. Tillsammans blir vi starkare.

Rädda Barnen

FOREX har ett mångårigt samarbete med Rädda Barnen. Genom att samla in mynt och sedlar i Rädda Barnens insamlingsbössor i våra butiker genereras medel till Rädda Barnens verksamhet i katastrofdrabbade länder (Katastroffonden). Tack vare de pengar som skänks från våra kunder och medarbetare har Rädda Barnen möjlighet att agera snabbt när en katastrof inträffar, vilket gör att många fler liv kan räddas. FOREX har bidragit till Rädda Barnens Katastroffond med 1 915 460 kr sedan år 2010.

Läs artikeln om hur du talar med ditt barn med anledningen av konflikten i Ukraina.

Vår psykolog: Så pratar du med barnen om Ukraina - Rädda Barnen (raddabarnen.se)