Bolagsstyrning

FOREX Bank AB är ett privatägt bankaktiebolag med säte i Stockholm. Bolagsstyrningen i banken syftar till att ge goda förutsättningar för ett aktivt och ansvarsfullt ägande, en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen samt en god och transparent kommunikation med bankens olika intressenter.

Bankverksamhet regleras i lag och får endast bedrivas efter tillstånd från Finansinspektionen. Inspektionen utövar tillsyn över bankens verksamhet i Sverige och i de andra nordiska länder där banken bedriver filialverksamhet.

Filial innebär att den utländska verksamheten utgör en del av den svenska juridiska personen. I filialerna står bankens verksamhet även under en begränsad tillsyn av Finansinspektionens motsvarighet i respektive filialland, dock att tillsynen samordnas av Finansinspektionen i Sverige.

Innebörden av tillsynen är att banken till Finansinspektionen ska lämna in en omfattande rapportering avseende bland annat bankens organisation, interna kontroll, ekonomiska ställning och information till sina kunder. Finansinspektionen kan vid behov även göra platsbesök både i Sverige och i filialerna.

Utöver lagreglering och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd har banken ett stort antal policyer och instruktioner som ger det totala ramverket för verksamhetens styrning. Policyer beslutas årligen av bankens styrelse. Instruktioner och rutiner beslutas av ledningen och tillsammans ger de det totala ramverket.

Den operativa verksamheten bedrivs i fyra enheter, i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Huvudkontoret med ledning och staber ligger i Stockholm.