Ersättningsystemet

Ersättningar ska attrahera och behålla medarbetare med relevant kompetens. På individnivå ska de bestämmas av medarbetarens prestation och spegla arbetsuppgifterna. Nivåer på ersättningar ska vara marknadsmässiga i förhållande till de nivåer som gäller inom respektive jämförbara branscher.

För att säkerställa en sund och effektiv riskhantering ges enbart fasta ersättningar som i huvudsak består av månadslön eller timlön. Information om de kriterier som styr ersättningar och om hur resultat bedöms, finns tillgänglig för varje enskild medarbetare. Rörliga ersättningar som baseras på prestation och resultat används inte. Sällan förekommande är avgångsvederlag och gratifikation.

Regelverk, struktur och principer för ersättningar finns i Ersättningspolicy och -instruktioner. De bereds av Ersättningsutskottet, fastställs av styrelsen och revideras årligen. Där beskrivs också vilka medarbetare som har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil och hur deras ersättningar ska sättas. FOREX Bank har, för verksamhetsåret 2018, identifierat följande medarbetare i sådana roller:

  • Vd
  • Ledningsgruppen
  • Ansvariga för dels Funktionen för regelefterlevnad, dels Funktionen för Riskkontroll dels Funktionen för internrevision
  • Produktchefer in- och utlåning, Director of Foreign Exchange, beslutsföra medlemmar i AML-råd och Kreditkommitté samt Internbankschef
  • Nationschefer, Chef butiksnät Sverige, Ekonomichef och Kommunikationschef som operativt arbetande ägare