Ersättningsystemet

Ersättningar ska attrahera och behålla medarbetare med relevant kompetens. På individnivå ska de bestämmas av medarbetarens prestation och spegla arbetsuppgifterna. Nivåer på ersättningar ska vara marknadsmässiga i förhållande till de nivåer som gäller inom respektive jämförbara branscher.

För att säkerställa en sund och effektiv riskhantering ges enbart fasta ersättningar som i huvudsak består av månadslön eller timlön. Information om de kriterier som styr ersättningar och om hur resultat bedöms, finns tillgänglig för varje enskild medarbetare. Rörliga ersättningar som baseras på prestation och resultat används inte. Sällan förekommande är avgångsvederlag och gratifikation.

Regelverk, struktur och principer för ersättningar finns i Ersättningspolicy och -instruktioner. De bereds av Ersättningsutskottet, fastställs av styrelsen och revideras årligen. Där beskrivs också vilka medarbetare som har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil och hur deras ersättningar ska sättas.

Ersättningssystemet granskas årligen av Internrevision för att säkerställa att banken efterlever de krav som ställs, bl a Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1, ändringföreskriften FFFS 2014:22 samt EBA:s riktlinjer EBA/GL/2015/22, för en sund ersättningspolicy enligt artiklarna, 74.3 och 75.2 i direktiv 2013/36/EU och upplysningar enligt artikel 450 i förordning (EU) nr 575/2013.