Ersättningsystemet

Ersättningar ska attrahera och behålla medarbetare med relevant kompetens. På individnivå ska de bestämmas av medarbetarens prestation och spegla arbetsuppgifterna. Nivåer på ersättningar ska vara marknadsmässiga i förhållande till de nivåer som gäller inom respektive jämförbara branscher.

För att säkerställa en sund och effektiv riskhantering, erbjuds endast fasta ersättningar, i huvudsak månads- eller timlön. Rörliga ersättningar som baseras på prestation och resultat tillämpas inte. Samma ersättningsprinciper gäller samma ersättningsprinciper gäller för alla oavsett kön, ålder och de övriga grunder som stadgas i diskrimineringslagen. Information om de kriterier som styr ersättningar och om hur resultat bedöms, finns tillgänglig för varje enskild medarbetare.

Regelverk, struktur och principer för ersättningar finns i Ersättningspolicy och -instruktioner. De bereds av Ersättningsutskottet, fastställs av styrelsen och revideras årligen. Där beskrivs också vilka medarbetare som har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil och hur deras ersättningar ska sättas. FOREX Bank har, för verksamhetsåret 2020, identifierat följande medarbetare i sådana roller:

  • Vd och medlemmar i ledningsgruppen.
  • Ansvariga för funktionerna regelefterlevnad och riskkontroll.
  • Chefer för produktområdena spara, betala, låna, beslutsföra medlemmar i AML-råd och kreditkommitté samt internbankschef.
  • Nationschefer, chef för butiksnät Sverige och kommunikationschef som operativt arbetande ägare.