Ledningsgruppen

Bo Lagergren

 • VD

Emma Böninger

 • VD-assistent

Karl Högstedt

 • Finanschef

Heidi Wik

 • Chef Bank

Kaisa Fexe

 • Marknad & kommunikationschef

Pasi Söderberg

 • Chef IT-drift & Säkerhet

Ellinor Örtegren Johanson

 • Chefsjurist

Helena Selinder

 • HR-chef

Ann-Charlotte Bergström

 • Tf Chef Butiksnät, Sverige

Adjungerande medlemmar

Tom Friberg

 • Kommunikationschef

Maja Bergman

 • Chef Nordisk AML

Anton Nilsson

 • Chef regelefterlevnad

Jon Wallerstedt

 • Chef riskkontroll

Tomas Munkby

 • Chef internrevision