Styrelse

Bolagsordningen anger att styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 12 ledamöter med högst 3 suppleanter.

Styrelsen ansvarar för FOREX Banks organisation och förvaltning. Styrelsen utser VD samt ledamöter i de olika styrelseutskott samt beslutar om lön och annan ersättning till VD samt de som har övergripande ansvar för bankens kontrollfunktioner.

Styrelsens verksamhet samt ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD regleras av styrelsens arbetsordning. Enligt arbetsordningen fattar styrelsen beslut om strategi, förvärv och investeringar. Styrelsen fastställer även en VD-instruktion som avser befogenheterna för VD.

Styrelsens ordförande ansvarar för och leder styrelsens arbete så att det sker effektivt, enligt lagar, föreskrifter och bankens interna regelverk. Ordföranden följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får tillfredsställande information och beslutsunderlag samt förmedlar eventuella synpunkter från ägare till styrelsen. Ordföranden ansvarar för att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om banken samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt.

Vid tillsättning av styrelseledamöter ska beaktas att styrelsen får en sådan sammansättning att ledamöterna tillsammans har den kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet som är nödvändig för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Styrelsen har antagit en Policy för lämplighetsbedömning av ledande befattningshavare. Policyn gäller såväl vid tillsättande av VD och andra ledande befattningshavare som vid den kontinuerliga bedömningen av tjänstemannens lämplighet under anställningstiden.

Det sker en årlig kompetensinventering av styrelsen och utifrån denna fastställs årligen en utbildningsplan för styrelsen.

Ordföranden ansvarar för att styrelsens arbete utvärderas årligen.

Styrelsen har valt att inrätta ett Riskutskott, ett Revisionsutskott och ett Ersättningsutskott. Utskotten ska bereda och utvärdera frågor inom sina respektive områden inför beslut i styrelsen. Styrelsen utser ordförande i respektive utskott.

Styrelsen har antagit policyer för respektive utskott som reglerar utskottets arbete.

Riskutskottet

Riskutskottet ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Riskutskottet ska följa arbetet inom risk och regelefterlevnad och ska bland annat lämna förslag till styrelsen avseende policyer, instruktioner för Riskkontroll och Regelefterlevnad, bevaka att utformningen av bankens ramverk för riskhantering ger förutsättningar för en fullgod riskstyrning och riskkontroll, följa upp att åtgärder vidtas avseende rapporterade iakttagelser till Riskkontroll och Regelefterlevnad, delta i arbetet med att identifiera och bedöma väsentliga risker, förbereda styrelsens arbete med den interna kapital- och likviditetsutvärderingen samt i samband med rapportering från Riskkontroll och Regelefterlevnad analysera och utvärdera rekommendationer till åtgärder.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter. Revisionsutskottet ska bland annat ansvara för beredningen av styrelsen arbete och säkerställa kvalitén i bankens finansiella rapporter, hantera frågor om intern kontroll över finansiell rapportering, hålla kontakter med externa och interna revisorer, bevaka att åtgärder vidtas i anledning av rapporterade iakttagelser från revisorerna, granska finansiella rapporter, utvärdera de externa revisorernas arbete och oberoende, följa upp internrevisionens arbete samt ansvara för att det finns interna regler avseende redovisning som motsvarar externa krav.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Ersättningsutskottet har en beredande funktion inom Styrelsen avseende ersättningsfrågor samt kontrollerar att ersättningssystemet genomgår erforderliga riskanalyser. Vidare ska ersättningsutskottet bereda styrelsens beslut om ersättning till VD, ledningsgrupp och till ansvariga för kontrollfunktionerna.