FOREX Bank AB:s (publ) resultat för andra kvartalet kraftigt påverkat av covid-19-pandemin

Fredag 17 juli 2020 Med stängda gränser och stopp för internationellt resande med anledning av covid-19-pandemin, har efterfrågan på resevaluta varit nästan obefintlig. Bankens övriga verksamheter har varit relativt opåverkade, men den lägre efterfrågan på resevaluta inverkar negativt på FOREX Banks resultat för andra kvartalet 2020.

FOREX Bank har vidtagit en mängd åtgärder för att minska de negativa effekterna för bolaget. Bland annat har flertalet medarbetare varit i korttidsarbete, närmare 200 medarbetare inom valutaorganisationen har sagts upp, sju butiker har stängts permanent och resterande butiker har haft begränsade öppettider. Dessa åtgärder till trots kommer resultatet för det andra kvartalet att ligga långt ifrån prognoserna för kvartalet och tidigare års resultat för motsvarande period.

– Vi har vidtagit en rad kraftfulla åtgärder för att begränsa de negativa effekterna av covid-19. Men med en nästan obefintlig efterfrågan på resevaluta är det oundvikligt att resultatet påverkas kraftigt negativt uppger vd Bo Lagergren.

Svenska utrikesdepartementets avrådan från icke nödvändiga utrikesresor hävdes för en rad europeiska länder från den 01 juli. I de övriga nordiska länderna så har liknande lättnader skett under slutet av andra kvartalet. Detta har ökat efterfrågan på resevaluta, men försäljningen är fortsatt låg jämfört med tidigare.

Mer detaljer om resultatet för andra kvartalet 2020 kommer att presenteras i delårsrapporten som offentliggörs den 25 augusti 2020.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lagergren, Vd, bo.lagergren@forex.se, tfn +46 70 5122150

Denna information är sådan information som FOREX Bank Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14.00 den17 juli 2020.