FOREX Bank bokslutskommuniké 2016

Tisdag 28 februari 2017

FOREX Bank har idag publicerat delårsrapport för fjärde kvartalet 2016.

Fjärde kvartalet 2016 (Fjärde kvartalet 2015)

 • Rörelseresultatet uppgick till 50 (-33) mkr
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 47 (-28) mkr
 • Räntenettot minskade till 48 (51) mkr
 • Kreditförlusterna minskade till -17 (-24) mkr
 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 4 639 (4 307) mkr
 • Inlåningen från allmänheten uppgick till 7 781 (7 183) mkr
 • Likvida medel uppgick till 4 248 (3 751) mkr
 • Fastigheten på Kornhamnstorg 4 i Gamla Stan, Stockholm, såldes
   

Januari-december 2016 (Januari-december 2015)

 • Rörelseresultatet uppgick till 201 (191) mkr
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 166 (147) mkr
 • Rörelseintäkterna steg med 5 procent till 1 465 (1 393) mkr
 • Räntenettot minskade med 7 procent till 195 (211) mkr
 • Kreditförlusterna uppgick till -59 (-73) mkr
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,2 (13,1) procent
 • K/I-talet före kreditförluster uppgick till 82 (81) procent
 • Den totala kapitalrelationen uppgick till 16,4 (15,0) procent
 • Under våren blev FOREX Bank direktmedlem i RIX clearingen

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 18.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Anders Scherlund, Vd, anders.scherlund@forex.se, +46 72 714 60 57
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00