FOREX Bank bokslutskommuniké 2019

Tisdag 25 februari 2020

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Bokslutskommuniké januari-december 2019

Fjärde kvartalet 2019 (Fjärde kvartalet 2018)

 • Resultat efter skatt minskade till 27 (54) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 279 (301) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till 7 (72) mkr
 • Räntenettot ökade till 57 (49) mkr
 • Kreditförlusterna uppgick till -24 (88) mkr

Under fjärde kvartalet 2018 avyttrades en inkassoportfölj vilket medfört en positiv effekt på kreditförlusterna och därmed resultatet med cirka 100 mkr.

Januari-december 2019 (Januari-december 2018)

 • Resultat efter skatt minskade till 96 (137) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 1 235 (1 340) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till 96 (184) mkr
 • Räntenettot ökade till 217 (205) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till 7,3 (10,7) procent
 • Kreditförlusterna uppgick till -89 (28) mkr. Under 2018 avyttrades en inkassoportfölj vilket medfört en positiv effekt på kreditförlusterna med cirka 100 mkr.
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 19,2 (20,5) procent
 • LCR uppgick till 895 (891) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade till 8 819 (8 610) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade till 6 777 (6 177) mkr
 • Dotterföretaget X-change in Sweden AB fusionerades med FOREX Bank AB den 26 september. Det innebär att banken inte längre är någon koncern. Därmed upprättas inte heller någon koncernredovisning.

I de rapporter som upprättats till och med andra kvartalet 2019 så har koncernsiffror använts i sammanfattande texter, tabeller och liknande. Till följd av den ovannämnda fusionen så avser periodens siffror i denna rapport den juridiska personen FOREX Bank AB (publ) där det fusionerade dotterbolaget ingår. Jämförelsesiffrorna avser enbart det dåvarande moderbolaget FOREX Bank AB (publ), det vill säga exklusive dotterbolaget.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00