FOREX Bank informerar om förtida inlösen av efterställda tier 2-obligationer

FOREX Bank Aktiebolag (“FOREX Bank”) kommer att genomföra en förtida inlösen av samtliga utestående tier 2 obligationer som förfaller 2027 med ISIN SE0009189343 (med ett nuvarande sammanlagt utestående nominellt belopp om 250 000 000 kronor) (”Obligationerna”) i enlighet med villkoren för Obligationerna.

I enlighet med villkoren för Obligationerna har FOREX Bank i förväg erhållit skriftligt medgivande från Finansinspektionen att lösa in Obligationerna. FOREX Bank har den 23 december 2021 skickat ett oåterkalleligt meddelande till alla direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna som är införda i den av Euroclear Sweden förda skuldboken per den 22 december 2021.

I enlighet med villkoren för Obligationerna kommer datumet för inlösen att vara nästa räntebetalningsdatum, vilket är den 1 februari 2022 och avstämningsdagen för inlösen kommer att vara den 25 januari 2022, dvs. fem bankdagar innan inlösendatumet.

Obligationerna kommer att lösas in till sitt nominella belopp (dvs. 1 000 000 kronor per Obligation) tillsammans med upplupen men obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som är registrerad som ägare av Obligationerna i skuldboken vid bankdagens slut på avstämningsdagen och som förs av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Detta meddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja, eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja FOREX Banks värdepapper.

Denna information är sådan information som FOREX Bank Aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2021 kl. 09:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00
Bo Lagergren, VD, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50

Läs notice of early redemption

Notice of early redemption.pdf (PDF) 94 kB