FOREX Bank överlåter lånefodringar och kundinlåning till ICA Banken

Tisdag 22 december 2020 FOREX Bank och ICA Banken har den 22 december 2020 ingått avtal om att ICA Banken ska förvärva FOREX Banks inlånings- och utlåningsportföljer. Affären som enligt avtalet ska genomföras under andra kvartalet 2021 innebär att ca 235 000 kunder i FOREX Bank blir kunder i ICA Banken.

FOREX Bank kommer att påbörja avveckling av bankverksamheten när transaktionen har genomförts för att senare ansöka om att ombildas till betalningsinstitut.
Genom affären får FOREX Bank möjlighet att modernisera och effektivisera verksamheten inom resevaluta inkl en utökad e-handel.

De affärsvolymer som enligt avtalet kommer att omfattas av transaktionen uppgick per den 30 november 2020 till cirka 15 mdSEK, varav inlåningsportföljen stod för 8,8 mdSEK och utlåningsportföljen för 6,4 mdSEK. Resultatpåverkan av transaktionen kommer att baseras på köpeskillingen samt det bokförda värdet av utlåningsportföljen vid överlåtelsedatumet.

FOREX Bank har engagerat Lenner & Partners som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med överlåtelsen.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december 2020 kl. 12:15 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50

Familjeägda FOREX Bank AB (publ) är sedan starten 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. 2003 erhöll FOREX Bank sin banklicens och utökade kunderbjudandet med användarvänliga och enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt bank-, betal- och kreditkort. FOREX Bank finns på 85 centralt belägna platser i hela Norden, på www.forex.se och 0771-22 22 21.