FOREX Banks årsredovisning 2019

Tisdag 24 mars 2020

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Årsredovisning 2019
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 31 december 2019, Pelare III
 • Hållbarhetsrapport 2019

Januari-december 2019 (januari-december 2018)

 • Räntenettot ökade till 217 (205) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 1 235 (1 340) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till 96 (184) mkr
 • Kreditförlusterna uppgick till -89 (28) mkr. Under 2018 avyttrades en inkassoportfölj vilket medfört en positiv effekt på kreditförlusterna och därmed resultatet före skatt med cirka 100 mkr.
 • Resultat efter skatt minskade till 96 (137) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till 7,3 (10,7) procent
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 19,4 (20,5) procent
 • LCR uppgick till 895 (891) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade till 8 819 (8 610) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade till 6 777 (6 177) mkr
 • Dotterföretaget X-change in Sweden AB fusionerades med FOREX Bank AB den 26 september. Det innebär att banken inte längre är en koncern. Därmed upprättas inte heller någon koncernredovisning.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00