FOREX Banks årsredovisning 2020

Tisdag 23 mars 2021

FOREX Bank AB (publ) har idag den 23 mars kl 17:00 CET publicerat följande information på hemsidan:

 • Årsredovisning 2020
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 31 december 2020, Pelare III
 • Hållbarhetsrapport 2020

Januari-december 2020 (januari-december 2019)

 • Räntenettot ökade till 232 (217) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 681 (1 235) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till -231 (96) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -135 (-89) mkr
 • Resultat efter skatt minskade till -115 (96) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till -9,0 (7,3) procent
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,1 (19,4) procent
 • LCR uppgick till 1 286 (895) procent
 • Inlåningen från allmänheten uppgick till 8 764 (8 819) mkr
 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 6 574 (6 777) mkr
 • FOREX Banks resevalutaverksamhet har kraftigt påverkats i hela Norden av konsekvenserna av coronapandemin. Under året har statliga stöd till följd av pandemin haft en positiv påverkan på resultatet om 105 mkr.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00