FOREX Banks bokslutskommuniké 2017

Tisdag 27 februari

Fjärde kvartalet 2017 (Fjärde kvartalet 2016)

 • Resultat efter skatt uppgick till -20 (47) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 317 (417) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till -24 (50) mkr
 • Räntenettot ökade till 49 (48) mkr
 • Rörelseresultat fjärde kvartalet 2016 påverkades med 72 mkr avseende fastighetsförsäljning
 • Kreditförlusterna uppgick till -22 (-17) mkr
 • Bo Lagergren utsågs till ordinarie vd
   

Januari-december 2017 (Januari-december 2016)

 • Resultat efter skatt uppgick till 45 (166) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 1 356 (1 465) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till 61 (201) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 3,4 (13,2) procent
 • Räntenettot ökade och uppgick till 197 (195) mkr
 • Rörelseresultat 2016 påverkades med 72 mkr avseende fastighetsförsäljning 
 • Kreditförlusterna uppgick till -61 (-59) mkr
 • Emission av en efterställd Tier 2-obligation om SEK 250 miljoner i februari
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,2 (16,4) procent
 • LCR uppgick till 407 (709) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 6 procent och uppgick till 8 244 (7 781) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 26 procent och uppgick till 5 842 (4 639) mkr
   

FOREX Bank har under flera år investerat i att bygga den centrala bankstrukturen. 2017 har präglats av aktiviteter för effektivisering och kostnadskontroll för att möjliggöra expansion i enlighet med den långsiktiga strategiska planen. Under 2017 fattade styrelsen beslut om omfattande investeringar i ny teknik. Stora resurser har ägnats åt anpassning av verksamheten till nya regelverk samt utveckling av den tekniska plattformen för att bland annat skapa snabbare kundprocesser. Investeringarna förväntas under de kommande åren skapa nya affärsmöjligheter för FOREX Bank och därmed möjlighet att erbjuda attraktiva kunderbjudanden med god lönsamhet.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information. 

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Karl Högstedt, CFO, karl.hogstedt@forex.se, +46 70 641 74 99