FOREX Banks delårsrapport Q1 2021

FOREX Banks delårsrapport Q1 2021

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

-    Delårsrapport 31 mars 2021
-    Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 31 mars 2021, Pelare III

Den 17 maj genomfördes överlåtelsen av FOREX Banks in- och utlåningsportföljer till ICA Banken i enlighet med det avtal som tecknades strax innan årsskiftet. Den tekniska flytten som skedde den 15 maj gick bra och enligt plan.

FOREX Banks resevalutaverksamhet har kraftigt påverkats i hela Norden av konsekvenserna av coronapandemin. Under perioden har statliga stöd till följd av pandemin haft en positiv påverkan på resultatet om 14 (1) mSEK.

Första kvartalet 2021 (Första kvartalet 2020)

  • Rörelseresultatet minskade till -46 (-41) mSEK
  • Resultat efter skatt minskade till -36 (-33) mSEK
  • Rörelseintäkterna minskade till 111 (227) mSEK
  • Räntenettot minskade till 50 (61) mSEK
  • Kreditförlusterna uppgick till 7 (-45) mSEK till följd av överlåtelse av en inkassoportfölj
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till -12,0 (-10,0) procent
  • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,7 (18,9) procent
  • LCR uppgick till 796 (955) procent
  • Inlåningen från allmänheten uppgick till 7 621 (8 819) mSEK
  • Utlåningen till allmänheten uppgick till 6 369 (6 843) mSEK

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00