FOREX Banks delårsrapport Q2 2017

Tisdag 29 augusti

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 30 juni 2017
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering

Andra kvartalet 2017 (Andra kvartalet 2016)

 • Bo Lagergren utsedd till tillförordnad vd
 • Resultat efter skatt uppgick till 41 (40) mkr
 • Rörelseintäkterna ökade med 4 procent och uppgick till 368 (354) mkr
 • Rörelseresultatet ökade med 2 procent och uppgick till 52 (51) mkr
 • Räntenettot ökade till 49 (48) mkr
 • Kreditförlusterna var oförändrade och uppgick till -6 (-6) mkr

Januari-juni 2017 (Januari-juni 2016)

 • Emission av en efterställd Tier 2-obligation om SEK 250 miljoner
 • Rörelseintäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 664 (656) mkr
 • Rörelseresultatet minskade med 47 procent och uppgick till 28 (52) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 3,2 (6,9) procent
 • Räntenettot uppgick till 96 (97) mkr
 • Kreditförlusterna minskade till -24 (-29) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,2 (15,2) procent
 • LCR uppgick till 320 (317) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 2 procent och uppgick till 7 866 (7 732) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 18 procent och uppgick till 5 230 (4 433)

Under styrelsemötet den 29 augusti 2017 beslutades om en omorganisation för att effektivisera verksamheten och ta hänsyn till förändrade omvärldsfaktorer. När full effekt av omorganisationen uppnås, vid utgången av 2018, förväntas kostnaderna minska med cirka 30 mkr på helårsbasis. 

Den 29 augusti 2017 beslutade Thomas Högväg att säga upp sig från sin befattning som ansvarig för försäljning tillika vice vd på FOREX Bank samt vd för dotterbolaget X-change in Sweden AB.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl. 20.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, tf vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00