FOREX Banks delårsrapport Q2 2020

Tisdag 25 augusti 2020

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 30 juni 2020
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 30 juni 2020, Pelare III

FOREX Banks resevalutaverksamhet har påverkats kraftigt i hela Norden som en konsekvens av coronapandemin. Under första halvåret har statliga stöd till följd av pandemin haft en positiv påverkan på resultatet om 25 mkr.

Andra kvartalet 2020 (Andra kvartalet 2019)

 • Resultat efter skatt minskade till -76 (31) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 127 (335) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till -94 (36) mkr
 • Räntenettot ökade till 59 (53) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -38 (-22) mkr

Januari-juni 2020 (Januari-juni 2019)

 • Resultat efter skatt minskade till -109 (3) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 354 (599) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till -135 (-) mkr
 • Räntenettot ökade till 119 (103)
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till -17,1 (0,4) procent
 • Kreditförlusterna ökade till -83 (-43) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,4 (19,2) procent
 • LCR ökade till 1 285 (1 057) procent
 • Inlåningen från allmänheten uppgick till 8 875 (8 884) mkr
 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 6 629 (6 457) mkr

I de rapporter som upprättats till och med andra kvartalet 2019 så har koncernsiffror använts i sammanfattande texter, tabeller och liknande. Till följd av en fusion som skedde i september 2019 så är banken inte längre en koncern. Därmed avser de siffror som anges per 30 juni 2020 samt per 31 december 2019 i denna rapport den juridiska personen FOREX Bank AB (publ) där det fusionerade dotterbolaget X-change in Sweden AB ingår. Jämförelsesiffrorna per 30 juni 2019 avser dock enbart det dåvarande moderbolaget FOREX Bank AB (publ), det vill säga exklusive dotterbolaget.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00