FOREX Banks delårsrapport Q2 2019

FOREX Banks delårsrapport Q2 2021

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

-    Delårsrapport 30 juni 2021
-    Information om kapital- och likviditetshantering per den 30 juni 2021, enligt Pelare III

FOREX Banks resevalutaverksamhet har kraftigt påverkats i hela Norden av konsekvenserna av coronapandemin. Under första halvåret har statliga stöd till följd av pandemin haft en positiv påverkan på resultatet om netto 3 (25) mSEK.

Under maj överläts merparten av in- och utlåningsportföljerna till ICA Banken. Transaktionen har resulterat i stora förändringar i såväl resultat- som balansräkningen.

Under februari överläts en portfölj med inkassokrediter till Modhi Finance Sweden AB. Överlåtelsen har bidragit till en lägre kreditförlustnivå under första halvåret.

Andra kvartalet 2021 (Andra kvartalet 2020)

 • Rörelseresultatet minskade till -147 (-94) mSEK
 • Resultat efter skatt minskade till -118 (-76) mSEK
 • Rörelseintäkterna minskade till -31 (127) mSEK
 • Räntenettot minskade till -144 (59) mSEK
 • Kreditförlusterna uppgick till 60 (-38) mSEK

Januari-juni 2021 (Januari-juni 2020)

 • Rörelseresultatet minskade till -194 (-135) mSEK
 • Resultat efter skatt minskade till -154 (-109) mSEK
 • Rörelseintäkterna minskade till 80 (354) mSEK
 • Räntenettot minskade till -95 (119) mSEK
 • Kreditförlusterna uppgick till 67 (-83) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital uppgick till -27,0 (-17,1) procent
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 51,5 (18,4) procent
 • LCR uppgick till 984 (1 285) procent
 • Inlåningen från allmänheten minskade till 27 (8 875) mSEK
 • Utlåningen till allmänheten minskade till 70 (6 629) mSEK

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00