FOREX Banks delårsrapport Q3 2017

Tisdag 28 november 2017

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 30 september 2017
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 30 september 2017, Pelare III

Tredje kvartalet 2017 (tredje kvartalet 2016)

 • Resultat efter skatt uppgick till 44 (77) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 374 (392) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till 57 (99) mkr
 • Räntenettot ökade till 52 (50) mkr
 • Kreditförlusterna uppgick till -14 (-13) mkr
 • Ett omstruktureringsprogram har initierats för att effektivisera verksamheten och sänka kostnadsnivån

Januari-september 2017 (januari-september 2016)

 • Emission av en efterställd Tier 2-obligation om SEK 250 miljoner i februari
 • Resultat efter skatt uppgick till 66 (119) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 1 038 (1 048) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till 85 (152) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 6,5 (12,9) procent
 • Räntenettot var oförändrat och uppgick till 147 (147) mkr
 • Kreditförlusterna minskade till -39 (-41) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,7 (16,0) procent
 • LCR uppgick till 348 (249) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 1 procent och uppgick till 7 868 (7 782) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 24 procent och uppgick till 5 653 (4 546) mkr

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 november 2017 kl. 17.30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, tf vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00