FOREX Banks delårsrapport Q3 2018

Tisdag 27 november 2018

FOREX Bank AB (publ.) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 30 september 2018
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 30 september 2018, Pelare III

Tredje kvartalet 2018 (Tredje kvartalet 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 60 (44) mkr
 • Rörelseintäkterna ökade till 386 (374) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 85 (57) mkr
 • Räntenettot uppgick till 53 (52) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -20 (-14) mkr
 • Nedskrivning av koncerngoodwill uppgick till -15 (-) mkr

Januari-september 2018 (januari-september 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 100 (66) mkr
 • Rörelseintäkterna ökade till 1 062 (1 038) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 134 (85) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital ökade till 9,7 (6,5) procent
 • Räntenettot ökade till 156 (147) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -60 (-39) mkr
 • Nedskrivning av koncerngoodwill uppgick till -15 (-) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 19,1 (18,7) procent
 • LCR ökade till 551 (348) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 9 procent till 8 553 (7 868) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 10 procent till 6 222 (5 653) mkr
   

Som ett led i ett pågående generationsskifte har Rolf Friberg genom en gåva 2018-11-18 överlåtit 20 procent av sitt aktieinnehav i FOREX Bank AB, fördelat med 10 procent vardera, till Beth Friberg och Tom Friberg. Efter överlåtelsen innehar Rolf Friberg 40 procent av aktierna och Beth och Tom Friberg 30 procent vardera. Ägarförändringen är villkorad av en godkänd ägarprövning av Finansinspektionen.

Samtliga publikationer hittas här.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 november 2018 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00