FOREX Banks delårsrapport Q3 2019

Tisdag 26 november 2019

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 30 september 2019
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 30 september 2019, Pelare III

Tredje kvartalet 2019 (Tredje kvartalet 2018)

 • Resultat efter skatt ökade till 67 (37) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 356 (374) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 90 (59) mkr
 • Räntenettot ökade till 57 (53) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -22 (-20) mkr
 • Dotterföretaget X-change in Sweden AB fusionerades med FOREX Bank AB den 26 september. Det innebär att banken inte längre är någon koncern. Därmed upprättas inte heller någon koncernredovisning.

Januari-september 2019 (Januari-september 2018)

 • Resultat efter skatt minskade till 70 (83) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 955 (1 039) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till 90 (112) mkr
 • Räntenettot uppgick till 160 (156) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till 7,1 (8,9) procent
 • Kreditförlusterna ökade till -65 (-60) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 19,2 (19,7) procent
 • LCR ökade till 945 (553) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade till 8 896 (8 553) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade till 6 713 (6 222) mkr

I tidigare rapporter har koncernsiffror använts i sammanfattande texter, tabeller och liknande. Till följd av den ovannämnda fusionen så avser periodens siffror i denna rapport aktiebolaget FOREX Bank AB (publ) där alltså det fusionerade dotterbolaget ingår. Jämförelsesiffrorna avser enbart det dåvarande moderbolaget FOREX Bank AB (publ), alltså exklusive dotterbolaget.

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2019 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00