FOREX Banks delårsrapport Q3 2020

Tisdag 24 november 2020

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 30 september 2020
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 30 september 2020, Pelare III

FOREX Banks resevalutaverksamhet har påverkats kraftigt i hela Norden av konsekvenserna av coronapandemin. Under perioden har statliga stöd till följd av pandemin haft en positiv påverkan på resultatet om 41 mkr.

Tredje kvartalet 2020 (Tredje kvartalet 2019)

 • Resultat efter skatt minskade till -59 (67) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 150 (356) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till -48 (90) mkr
 • Räntenettot uppgick till 58 (57) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -24 (-22) mkr

Januari-september 2020 (Januari-september 2019)

 • Resultat efter skatt minskade till -169 (70) mkr
 • Rörelseintäkterna minskade till 504 (955) mkr
 • Rörelseresultatet minskade till -183 (90) mkr
 • Räntenettot ökade till 177 (160) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till -18,0 (7,1) procent
 • Kreditförlusterna ökade till -107 (-65) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,0 (19,2) procent
 • LCR ökade till 1 016 (945) procent
 • Inlåningen från allmänheten uppgick till 8 817 (8 896) mkr
 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 6 581 (6 713) mkr

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 november 2020 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00